Verbinding in verscheidenheid

Als PIT richten wij ons op het transitieproces in de leefomgeving en de komst van de Omgevingswet. Een integrale opgave die vraagt om brede samenwerking en kennisuitwisseling tussen betrokkenen zoals overheden, politiek, burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

Wij willen deze stakeholders helpen deze kans te benutten om daadwerkelijk duurzame en inclusieve processen en afwegingskaders voor beleid en projecten te ontwikkelen.   

Aan overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers bieden wij:

– juridisch en ruimtelijk advies voor verduurzaming van de fysieke woon- en leefomgeving;
– het ontwerpen en organiseren van transparante en evenwaardige participatieprocessen;
– advies bij inspraak bij overheid en politiek;
– conflictbemiddeling bij impasses in het participatieproces.

Wij stimuleren en ondersteunen partijen die willen werken met de SDG’s, de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Hierbij wordt gestreefd naar evenwicht en evenwaardigheid tussen sociale, ecologische en economische belangen. Deze SDG’s bieden integraliteit, maar ook ruimte voor eigen keuzes en lokale initiatieven. 

Wij reiken mogelijkheden aan voor het opstellen van en werken met processen en afwegingskaders aan de hand van deze SDG’s. Deze integrale en inclusieve benadering sluit goed aan bij de uitgangspunten van de Omgevingswet. 

PIT bestaat uit een klein multidisciplinair team met ruime werkervaring op dit brede terrein van de leefomgeving en zijn vertrouwd met dit maatschappelijk krachtenveld op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. 

Uw vraag is ons uitgangspunt. Samen met u gaan wij op zoek naar een passende aanpak. In de vorm van het ontwerpen van een strategie, een proces of producten als een workshop of een handleiding.

Onze waarden:

  • eerlijk zijn over verwachtingen en bouwen aan vertrouwen
  • creëren van een open en veilige setting
  • transparantie vormt de basis tijdens het gehele proces 
  • toewerken naar een gelijkwaardig speelveld binnen juridische, bestuurlijke en politieke randvoorwaarden
  • nadruk op het samen delen van kennis en de mogelijkheid van alle betrokkenen om hier aan deel te nemen
  • gericht op integrale en samenhangende oplossingen met een breed draagvlak 
  • wij stimuleren en ondersteunen organisaties die willen werken met de SDG’s.
Sustainable development Goals