Workshop politiek-bestuurlijke sensitiviteit
(1 dag)

Prijs: 700 euro per deelnemer (inclusief BTW)

Locatie: in overleg nader te bepalen

Doelgroep: ambtenaren van de gemeente

Inhoud programma

We hebben een training samengesteld waarin we laten zien dat het werk van ambtenaren om meer draait dan alleen de inhoud. De training geeft je inzicht in de politieke arena, met welk type bestuurder je te maken hebt en hoe effectief jouw rol daarin als ambtenaar kan zijn (politieke antenne). Maar er is ook aandacht voor het steeds groter wordende maatschappelijk krachtenveld. Naast een kennisdeel is het belangrijk om vaardigheden te ontwikkelen en te werken met voorbeelden uit de praktijk in interactie met collega’s. Met zelfbenoemde cases uit de eigen gemeentelijke praktijk zorgen wij voor een training op maat.

Kennisdeel:

– verkennen van de politiek-bestuurlijke arena
– bespreken rollen van de verschillende partijen
– spanningsveld tussen beleidsadviseur en politiek
– krachtenveld analyse / omgevingsbewustzijn

Praktijkdeel:

– vaardigheden – oog hebben voor verhoudingen en belangen, de juiste mensen op de juiste manier benaderen en teksten overtuigend formuleren
– praktijkcasus bespreken en inzoomen op benodigde vaardigheden (zien, luisteren en doen), timing (wat is het juiste moment voor advies), goede inschatting kunnen maken bij tegengestelde belangen

Trainer:

Jeannette Kluit

Voor verdere informatie of vragen neem contact op met Jeannette Kluit 06- 22637389 of stuur ons een e-mail.

Workshop omgevingsvisie (2 dagen)

Prijs: 1400 euro per deelnemer (inclusief BTW)

Locatie: in overleg nader te bepalen

Doelgroep: leden Gemeenteraad, leden College van B&W en ambtenaren van de gemeente

Er kan ook ingeschreven worden per module (350 euro)

Inhoud programma

Het wettelijk kader in vogelvlucht (module 1)

– de Omgevingswet in hoofdlijnen
– integraal en samenhangend werken/visievorming volgens de Omgevingswet
– het doel en de plaats van het planinstrument Omgevingsvisie binnen het omgevingsbeleid

Opstellen omgevingsvisie: een praktisch stappenplan (module 2)

Deze workshop/module biedt een praktisch handleiding voor het zelf opstellen van een Omgevingsvisie. Daarbij worden handvatten geboden om te werken met het afwegingskader vanuit het perspectief van de MER en/of de Global Goals.

Vormgeven van het participatieproces (module 3)

Deze workshop/module biedt inzichten in het ontwerpen van een participatieproces waarbij de volgende uitgangspunten belangrijk zijn:

-neem tijd en investeer aan de voorkant
-bepaal bestuurlijk ambitieniveau
-betrek vroegtijdig inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de raad
-sluit werkvormen aan bij inhoudelijke keuzes die voorliggen
-zorg voor blijvende betrokkenheid van stakeholders en interne organisatie.

Cultuuromslag: nieuwe rollen en competenties (module 4)

Deze workshop /module biedt inzicht in de veranderende verhoudingen en werkwijze tussen raad, college en ambtelijke organisatie door de Omgevingswet.

Dit heeft te maken met de integrale benadering, de vroegtijdige participatie van een veelheid aan actoren en  flexibel opereren op verschillende schaalniveaus. Samenwerken wordt steeds belangrijker waarbij het overzicht van en regie over het totale proces niet uit het oog verloren mag worden.

Binnen de workshop is er alle ruimte om ook eigen praktijkvoorbeelden en vragen in te brengen. 

Trainer:

Jeannette Kluit

Voor verdere informatie of vragen neem contact op met Jeannette Kluit 06- 22637389 of stuur ons een e-mail.