Skip to content

Goed voorbereid zijn op de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet vraagt om een integrale en samenhangende manier van werken en vroegtijdige participatie door alle betrokkenen zoals overheden, ondernemers, bewoners en maatschappelijke organisaties. Deze beide aspecten vragen om een andere manier van denken en (samen)werken. Het daadwerkelijk verinnerlijken van dit gedachtegoed vraagt om een interne en externe (cultuur)omslag bij alle betrokken partijen.

Overheid

Omgevingsvisie, Programma en Omgevingsplan Gemeente

Het werken volgens de Omgevingswet heeft vergaande gevolgen voor de inhoud en het proces van beleidsontwikkeling en uitvoering door de gemeente. Om dit nieuwe gedachtegoed te verinnerlijken is een cultuuromslag nodig en basiskennis van deze nieuwe manier van werken dient gedeeld te worden binnen de organisatie.Ā  Ā 

Wij adviseren gemeenten en ondersteunen bij het opstellen van een integrale en evenwichtige Omgevingsvisie of -plan aan de hand van een gestructureerd stappenplan. Met een scherp oog voor de noodzakelijke (cultuur)omslag die deze nieuwe manier van werken binnen en buiten de organisatie vereist.

Wij bieden een op maat gemaakt procesinstrument waarbij met een brede blik naar de leefomgeving wordt gekeken, op basis van een integraal afwegingskader de verschillende doelen en belangen inzichtelijk worden gemaakt en transparant de keuzes en effecten voor de leefomgeving in beeld worden gebracht. Deze nieuwe werkwijze heeft invloed op de bestaande manier van werken. Wij ondersteunen u bij de impact die de nieuwe manier van werken heeft op zowel ambtelijk, bestuurlijk als politiek niveau.

Participatieplan, participatiebeleid en Omgevingstafel

Participatie is een van de pijlers van deze nieuwe wet maar de inrichting van het participatieproces is vormvrij. Dit wordt overgelaten aan de gemeente waarbij maatwerk is geboden afhankelijk van soort besluit, soort locatie, de omgeving en betrokkenen en moet passen binnen het participatiebeleid van de gemeente en nationale kaders.

Wij adviseren en begeleiden bij het vormgeven van participatie door het opstellen van een Leidraad voor participatie of het ontwerpen en begeleiden van een specifiek participatieproces. Deze procesinstrumenten scheppen duidelijkheid over de mogelijkheden van participatie in de verschillende fasen in het (beleids)proces en de rol en invloed van de verschillende betrokkenen. Lees verder over onze aanpak bij PARTICIPATIE>

Initiatiefnemers zoals projectontwikkelaars, corporaties, ondernemers

Participatieplan en organisatie participatie

Participatie is een van de pijlers van deze nieuwe wet maar de inrichting van het participatieproces is vormvrij. De initiatiefnemer wordtĀ gestimuleerd om vroegtijdig de omgeving te betrekken zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling van het project.Ā 

Bij het aanvragen van een vergunning moet deĀ initiatiefnemer aangeven of en zo ja hoe hij aan participatie heeft gedaanĀ en wat de resultaten daarvan zijn. Hierbij is maatwerk is geboden, afhankelijk van locatie, de kenmerken van de omgeving en aard en aantal betrokkenen.

Wij adviseren ondernemers bij het opstellen van een participatieplan en/of het begeleiden van een participatieproces. Zodat deze kennis en informatie vanuit de omgeving vroegtijdig kan worden meegenomen in het proces. Bij goede participatie verdient deze investering zich terug door het voorkomen van jarenlange (juridische) procedures., Ā Lees verder over onze aanpak bij PARTICIPATIE>Ā  Ā  Ā 

Burgers en burgerinitiatieven

Maatschappelijke initiatieven als Burgerinitiatief en Right to Challenge

Een idee van burgers om de leefomgeving te verbeteren heet een burger- of bewonersinitiatief. Burgerinitiatieven bestaan in alle soorten en maten, zoals schoonmaakacties, vergroening van de buurt, aanleg van speelplaatsen. Burgers kunnen voor hun initiatief (financiĆ«le) ondersteuning aanvragen bij de gemeente.Ā 

Het Right to Challenge staat voor ā€˜het Recht om Uit te dagenā€™. De kern van de aanpak is dat een groep georganiseerde bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.

Gemeenten verschillen op de manier waarop zij aan de slag gaan met zulke maatschappelijke initiatieven en de taken die zij hiervoor in aanmerking vinden komen. Wij adviseren en begeleiden bewoners bij het vormgeven van dergelijke maatschappelijk initiatieven en het vinden van de juiste ondersteuning van de gemeente. Lees verderĀ over onzeĀ aanpak bij PARTICIPATIE>

Inspraak en participatie bij plannen en visie overheid

De Omgevingswet bestrijkt het brede terrein van de fysieke leefomgevingĀ en gaat daarmee over bijvoorbeeld milieu, natuur, gezondheid, klimaat, wonen, wegen, landschap. Allemaal onderwerpen die grote invloed hebben op onze woon- en leefomgeving van mensen. Hoewel de formele inwerkingtreding van de wet wordt voorzien in 2022 wordt in de aanloop hiervan al hard gewerkt aan nationale en lokale ontwerpbesluiten. Op gemeentelijk niveau worden nu bijvoorbeeld de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de verschillende Programma’sĀ opgesteld.

Werkt de gemeente aan onderwerpenĀ binnen een visie, plan of programma voor de leefomgeving waarover u een mening heeft? Worstelt u met een persoonlijk of maatschappelijk probleem in de leefomgeving waarbij de gemeente of provincie een rol speelt? Wilt u invloed uitoefenen op het gemeentelijk of provinciaal omgevingsbeleid.

Wij adviseren bij het kenbaar maken van uw mening en het versterken van de (rechts)positie van u of uw organisatie richting overheid of politiek. Zie verder over onze aanpak bij INSPRAAK>