Ruimtelijk en juridisch advies en participatiemanagement

De nieuwe Omgevingswet vraagt om een integrale en samenhangende manier van werken en vroegtijdige participatie door alle betrokkenen zoals overheden, ondernemers, bewoners en maatschappelijke organisaties. Beide aspecten van deze nieuwe wet vragen om een andere manier van denken en (samen)werken. Het daadwerkelijk verinnerlijken van dit gedachtegoed vraagt om een interne en externe (cultuur)omslag bij alle betrokken partijen.

Wij bieden zowel juridisch en ruimtelijk strategie- en beleidsadvies als ontwerp en organisatie van  participatieprocessen op het gebied van de leefomgeving. Uw vraag is ons uitgangspunt. Samen met u gaan wij op zoek naar een passende aanpak. In de vorm van het ontwerpen van een strategie, een proces of een product.

PIT bestaat uit een klein multidisciplinair team met ruime werkervaring op dit brede terrein van de leefomgeving en zijn vertrouwd met het maatschappelijk krachtenveld (inclusief politiek).  

Ons team biedt strategie- en beleidsadvies voor het werken met de nieuwe Omgevingswet

Integraal en samenhangend vormt de rode draad in deze nieuwe wet bij het vormgeven van omgevingsbeleid zowel qua inhoud als proces. Wij adviseren en begeleiden gemeenten bij het ontwerpen van een gestructureerd stappenplan op basis van een integraal en samenhangend afwegingskader voor het opstellen van een Omgevingsvisie, Omgevingsplan of Programma. Tevens ondersteunen wij gemeenten bij de noodzakelijke (cultuur)omslag die deze nieuwe manier van werken vereist zowel intern als extern.

Een procesinstrument waarbij met een brede blik naar alle terreinen binnen de leefomgeving wordt gekeken, op basis van een integraal en samenhangend afwegingskader de verschillende doelen en belangen in beeld worden gebracht en transparant de keuzes en de effecten voor de leefomgeving inzichtelijk worden gemaakt. Ter ondersteuning van de noodzakelijke cultuuromslag binnen en buiten de organisatie, zorgvuldige en democratische besluitvorming en volwaardige participatie.

Wij geloven dat een integrale en evenwaardige aanpak van de opgaven in de leefomgeving effectief kan bijdragen aan een duurzame en representatieve transitie van de leefomgeving. 

Ons team biedt begeleiding bij het opzetten en inrichten van participatieprocessen door overheid, initiatiefnemer of burger

Ontwikkelingen in de leefomgeving zijn complexe processen waarbij overzicht, visie, kennis en samenwerking van groot belang zijn om uw project of initiatief te realiseren. Er wordt een beroep gedaan op het vermogen te anticiperen en de juiste rol te kiezen in het complexe krachtenveld van belanghebbenden. 

Wij zetten ons graag in voor het bij elkaar brengen van de verschillende belangen om tot een integrale en maatschappelijk gedragen ontwikkeling van de leefomgeving te komen. 

Wij geloven in vroegtijdige participatie omdat daarbij de kans groter is op een goede dialoog hetgeen doorgaans kwalitatief betere plannen oplevert met breder draagvlak.

Ons team biedt advies bij inspraak bij overheid en politiek

PIT biedt begeleiding bij wettelijke inspraakprocedures op gemeentelijk of provinciaal niveau. Als omwonenden, ondernemers, belangengroepen of burgers zorgen of suggesties hebben ten aanzien van een voorgenomen overheidsbesluit bestaat er de mogelijkheid van inspraak en rechtsbescherming. Of inspraak via de politieke weg.  

Wij geloven in een meerwaarde van vroegtijdige inspraak vanuit de samenleving omdat deze maatschappelijke kennis kan bijdragen aan kwalitatief betere besluitvorming.

Ons team biedt conflictbemiddeling bij impasses in het participatieproces

De samenwerking tussen diverse partijen met uiteenlopende belangen is een dynamisch proces. Onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in de verschillende standpunten, belangen, doelen of taken kunnen de samenwerking immers vertragen of onder druk zetten. Dit kan uiteindelijk leiden tot impasses of conflicten.

Wij geloven dat wij als onafhankelijke procesbegeleiders kunnen bijdragen aan het herstellen en verbeteren van deze maatschappelijke samenwerking tussen uiteenlopende stakeholders.

Onze waarden:

  • eerlijk zijn over verwachtingen en bouwen aan¬†vertrouwen
  • cre√ęren van een open¬†en veilige setting
  • transparantie vormt de basis¬†tijdens het gehele proces¬†
  • toewerken naar een gelijkwaardig speelveld binnen juridische, bestuurlijke en politieke randvoorwaarden
  • nadruk op het samen delen¬†van kennis en de mogelijkheid van alle betrokkenen¬†om hier aan deel te nemen
  • gericht op integrale en samenhangende oplossingen¬†met een breed draagvlak¬†