Als je snel wil gaan, ga dan alleen. Als je ver wil gaan, ga dan samen. 

(Afrikaans gezegde)

Participatie

De opgaven op het gebied van energietransitie en verduurzaming van de leefomgeving vragen om een andere manier van samenwerken tussen overheid, burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De urgentie en complexiteit vragen om het bundelen van krachten en het delen van beschikbare kennis. 

Essentieel is dat partijen met elkaar in beeld krijgen wat ieders bevoegdheden, rollen en taken zijn. Partijen formuleren gezamenlijk doelstellingen en gaan op zoek naar gemeenschappelijke en tegenstrijdige belangen achter hun standpunten. Deze gesprekken geven inzicht in elkaars beweegredenen en creëren wederzijds begrip en vertrouwen.

Belangrijk daarbij is dat alle betrokken partijen in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken. Om vervolgens samen het proces te doorlopen, alle stappen die noodzakelijk zijn te zetten en de keuzes die gemaakt moeten worden duidelijk met elkaar te communiceren. Deze pro-actieve benadering bevordert een goede afstemming, een zorgvuldige afweging van de belangen van alle betrokkenen en daarmee het vergroten van het draagvlak voor de te nemen beslissingen.

Wij zetten een helder en transparant traject uit met als doel deze samenwerking tussen betrokkenen te optimaliseren en de besluitvorming zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het structureren en begeleiden van dit proces creëert ruimte voor partijen zodat zij op een zorgvuldige en effectieve wijze stappen kunnen zetten richting een voor allen acceptabele oplossing. 

Maatwerk

Elk maatschappelijk initiatief is anders. 

Wat betreft de omvang van het project, wie is het bevoegde gezag, wat zijn de kenmerken van het gebied en wie vormt de omgeving (relevante partijen als omwonenden, bewoners, agrariërs, bedrijven, overheid, wetenschappers, belangenorganisaties).

Wij ontwerpen een proces waarbij maatwerk wordt geboden met het oog op:

 • de complexiteit van het probleem
 • de diversiteit aan partijen met uiteenlopende belangen
 • de wettelijke, politieke en bestuurlijke context van de besluitvorming. 

Procesontwerp en -begeleiding

infographic-1
 1. formulering doelstelling
 2. inventarisatie juridisch, bestuurlijk
  en politiek kader
 3. ontwerpen van een participatie
  strategie en – project
 4. vastleggen per projectfase wie op welke 
  wijze belangstellende is en op welke 
  wijze deze verschillende partijen worden 
  betrokken bij het project
 5. faciliteren van communicatie- en 
  informatie voorziening en uitwisseling
 6. borging resultaat (b.v. besluit, convenant, 
  vaststellingsovereenkomst)
infographic-2
 • vroegtijdig betrekken omgeving
 • onafhankelijke en neutrale begeleiding
  van het proces. De autonome partijen
  behouden zelf de regie over de inhoud
  van het vraagstuk
 • bewaking procedurele –  en interactionele
  rechtvaardigheid
 • gericht op het bereiken van samen-
  hangende en integrale uitkomsten die
  passen binnen het juridisch, bestuurlijk en
  politiek kader
 • open communicatie ten aanzien van
  verwachtingen en behoeften partijen