Skip to content

Ruimtelijk en juridisch advies bij inrichten leefomgeving

Inspraak en meedenken bij plannen en projecten in de leefomgeving

Ruimtelijke plannen kunnen grote gevolgen hebben voor onze woon, werk en leefomgeving. Tijdens de ontwikkeling van plannen en visies door de overheid zijn er meerdere momenten dat men zijn zorgen en suggesties kan inbrengen op het voorgenomen besluit.

Heeft de overheid een plan waarover u een mening heeft? Worstelt u met een probleem waarbij de gemeente of provincie een rol speelt? Wilt u invloed uitoefenen op het gemeentelijk of provinciaal beleid. Dan heeft u een aantal mogelijkheden waarbij wij u kunnen adviseren.

Advies bij contact met Staten- en Raadsleden

Als u een idee of probleem wilt voorleggen aan een van de Statenleden dan kunnen wij u daarbij adviseren. Afhankelijk van uw vraag kunnen wij u adviseren bij het vinden van de juiste weg binnen de gemeente of provincie zodat uw onderwerp eventueel besproken wordt in een fractie of op de agenda van een Statencommissie of van de Provinciale Staten wordt geplaatst.

Advies bij inspraak voorontwerp bestemmingsplan

Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) concept. Soms wordt het voorontwerp ook ter inspraak aangeboden. Dit is niet voorgeschreven door de nationale wet maar kan per gemeente worden geregeld. Wij kunnen u adviseren of en via welke procedure inspraak mogelijk is.

Advies bij indienen van zienswijze bij ontwerpbesluiten

Als u uw mening wil geven ten aanzien van een ontwerpbesluit dat ter inzage ligt bij gemeente of provincie dan kunnen wij u adviseren. Het bevoegd gezag moet vervolgens bij de motivering van het definitieve besluit ingaan op de ingediende zienswijzen.

Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen; soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Wanneer dat het geval is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.

Ten aanzien van belangen geldt dat u een zienswijze/beroep kan indienen omdat uw eigen belangen worden geraakt, het kan gaan om collectieve belangen waarbij krachten en kennis van meerdere betrokkenen worden gebundeld, of om de bescherming van publieke belangen zoals bij een vereniging en stichting omschreven in de statuten.   

Wanneer de gemeente in uw ogen onvoldoende rekening heeft gehouden met uw zienswijzen en het besluit ongewijzigd vast heeft gesteld bestaat in beginsel de mogelijkheid om in beroep te gaan bij Raad van State. Wij kunnen u helpen een beroepschrift op te stellen.

Advies bij spreekrecht (commissie)vergaderingen van Gemeenteraad en Provinciale Staten

Bij plannen bestaat na de ontwerpfase de fase waarin de Gemeenteraad of Provinciale Staten het plan zal gaan vaststellen. Veel provincies en gemeenten bieden burgers de mogelijkheid om, voordat de Gemeenteraad of Gedeputeerde Staten overgaat tot besluitvorming, in te spreken tijdens een commissievergadering.

U kunt ook vergaderingen bijwonen van de provincie en gemeenten. Bij de gemeente is soms spreekrecht mogelijk is.

Wij kunnen u adviseren bij deze mogelijk om uw zorgen en suggesties ten aanzien van een ontwerpbesluit kenbaar te maken bij politieke partijen.

Voor informatie
over inspraak en
participatie in de
nieuwe Omgevingswet
zie ons BLOG.

Voor verdere
informatie over
wettelijke inspraak
zie ons BLOG